Kdo lahko sklepa zavarovanje?

Preko spleta se lahko zavarovanje sklene hkrati za eno osebo, staro od 31 dni do vključno 64 let. Za osebe mlajše, od 18 let, mora zavarovanje skleniti zakoniti zastopnik.

Za možnost sklepanja družinskih polic nas pokličite na 080 88 12.

Način plačila

Plačila premij izvajamo s soglasjem za direktno obremenitev SEPA, ki ga izpolnete in podpišete med postopkom sklepanja.

Trajanje zavarovanja

Polica velja za obdobje enega leta. Trajanje zavarovanja je določeno v polici. Zavarovanje se vsakokrat avtomatično podaljša za naslednjo zavarovalno dobo, ki znaša eno leto, razen če katera od strank pisno sporoči, da ne želi nadaljevanja? zavarovalnega razmerja. Takšno sporočilo mora bi?ti podano vsaj dva meseca pred iztekom tekočega zavarovalnega obdobja. V primeru, da takšno sporočilo ne bo podano, bo polica molče podaljšana s plačilom premije s strani zavarovalca po nastopu nove zavarovalne dobe.

Zavarovanje se lahko nazadnje podaljša z začetkom ti?stega zavarovalnega leta, v katerem bo zavarovanec dopolnil 84. leto starosti?.

Odstop od pogodbe

Zavarovalec lahko v pisni obliki odstopi od zavarovalne pogodbe v prvih 14 dneh od datuma začetka zavarovanja, ki je prikazan v zavarovalni polici, ali datuma, ko zavarovalec prejme zavarovalno polico (karkoli je pozneje) ali od datuma, ko se veljavnost zavarovalne police obnovi.

Zavarovalnica bo v takem primeru vrnila plačano premijo za tekoče zavarovalno obdobje. Šteje se, da je zavarovalec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Če ne želite več avtomatično obnavljati pogodbe nas z izjavo o tem obvestite najkasneje 2 meseca pred zaključkom zavarovalnega obdobja. Izjavo mora lastnoročno podpisati oseba, ki je zavarovalec na zavarovalni pogodb. Kritje traja do konca zavarovalnega obdobja, prav tako pa ste do takrat dolžni plačevati premijo.